vegus168 live

ราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ปารีณาและสิระ นั่งกรรมาธิการ “ปราบโกง”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ vegus168 live

แต่งตั้ง “ส.ส.สิระ – ส.ส.ปารีณา” เป็นกรรมาธิการ “ปราบโกง” vegus168 live

vegus168 live เมื่อวันที่ 16 มกราคาม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลงท้ายด้วยประกาศโดยสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบให้ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และ นายสิระ เจนจาคะ โดยดำรงตำแหน่งแทน นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และ นายพยม พรหมเพชร เนื่องจากได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และ นายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนลำดับ

จึงประกาศให้ทราบกันทั่วหน้า vegus168 live
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประธานสภาผู้แทนราษฎร